Home Giải trí Mễ Nhiệt ( Cố Thất Thiếu) – nam phụ si tình, đáng thương trong Vân Tịch Truyện