Home Giải trí BHD – Rạp phim đầu tiên cho phép ăn cơm khi ra rạp