Home Ẩm thực Hồng treo gió Đà Lạt, đặc sản của tháng 10