Home Giải trí Để mặt mộc đứng hát 1 mình, Châu Tấn leo lên No.1 Hot Search, giọng ma mị của Hậu Cung Như Ý Truyện lại xuất hiện