Home Sức khỏe CUỘC CHIẾN CHỐNG COVID-19, Ý THỨC VÀ SỰ ĐỒNG LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ ĐIỆU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ DẬP DỊCH