Home Giải trí 15 năm hưởng ân sủng của Càn Long, Thư Phi si tình đến mức tự thiêu mình trong biển lửa