Home Giải trí Trương Gia Ninh: Nàng Dĩnh Phi vừa ôn nhu vừa khẳng khái, dám phản đối cả Hoàng thượng nạp Phi