Home Giải trí “TRI HUYỆN” TRẦN HẠO DÂN, NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA GIA ĐÌNH