Home Giáo dục TP.HCM: Kiểm tra học kỳ mỗi học sinh ngồi một bàn, bắt đầu từ ngày 14/12 đến 5/1